Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Judith Hendrix coaching voor vrouwen, stem je in met wat er in deze Algemene Voorwaarden beschreven staat.

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, overeenkomsten of afspraken, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

Artikel 2 | Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Judith Hendrix coaching voor vrouwen zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Judith Hendrix coaching voor vrouwen kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen.

Artikel 3 | Bedrijfsomschrijving

Judith Hendrix coaching voor vrouwen richt zich op coaching en workshops binnen het brede werkveld van coaching en persoonlijke ontwikkeling. Judith Hendrix coaching voor vrouwen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70512175.


Artikel 4 | Begrippen

De opdrachtnemer is in deze Judith Hendrix coaching voor vrouwen, die deze Algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

De cliënt is de persoon die deelneemt aan een coachingstraject, oftewel de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Judith Hendrix coaching voor vrouwen.
De deelnemer is de persoon die deelneemt aan een workshop van Judith Hendrix coaching voor vrouwen.

Artikel 5 | Overeenkomsten

 1. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, die gemaakt worden tussen cliënt/deelnemer en Judith Hendrix coaching voor vrouwen over de aan te bieden diensten.
 2. De samenwerking voor een traject wordt door cliënt en Judith Hendrix coaching voor vrouwen bevestigd, nadat beiden de behandelovereenkomst hebben ondertekend.
 3. Een overeenkomst voor een workshop komt tot stand nadat Judith Hendrix coaching voor vrouwen de aanmelding van deelnemer heeft ontvangen en bevestigd.
 4. Judith Hendrix coaching voor vrouwen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een cliënt/deelnemer te weigeren.

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Judith Hendrix coaching voor vrouwen bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Judith Hendrix coaching voor vrouwen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Door deze inspanningsverplichting kan Judith Hendrix coaching voor vrouwen niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft cliënt/deelnemer toestemming dat de gegevens zoals ingevuld op de behandelovereenkomst worden gebruikt voor dossiervorming m.b.t. administratiedoeleinden van Judith Hendrix coaching voor vrouwen.
 4. Cliënt/deelnemer draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Judith Hendrix coaching voor vrouwen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt/deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Judith Hendrix coaching voor vrouwen worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt Judith Hendrix coaching voor vrouwen zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten al dan niet te annuleren.

Artikel 7 | Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Deze periode is een indicatie van Judith Hendrix coaching voor vrouwen en zal, indien gewenst, vóór aanvang van de overeenkomt aan cliënt/deelnemer kenbaar gemaakt worden.
 2. De overeenkomst tussen cliënt/deelnemer en Judith Hendrix coaching voor vrouwen kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid door opzegging van cliënt/deelnemer, ontstaat voor cliënt/deelnemer geen recht op restitutie van verrichte betalingen en/of creditering van gefactureerde bedragen en/of uitstel noch afstel van uitstaande of toekomstige betalingsverplichtingen.
 4. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die door cliënt/deelnemer nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Annulering consulten

1. Wanneer cliënt een consult annuleert, dient dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van het consult te worden doorgegeven. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor het consult is Judith Hendrix coaching voor vrouwen gerechtigd de kosten van de sessie aan cliënt in rekening te brengen en is cliënt verplicht deze te betalen.

2. Bij niet verschijnen van cliënt op een gepland consult worden de kosten voor het consult in rekening gebracht en is cliënt verplicht deze te betalen.

3. Judith Hendrix coaching voor vrouwen behoudt zich het recht voor consulten te verzetten of te annuleren zonder opgaaf van reden of indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Annulering Workshops

 1. Deelnemer mag binnen 14 dagen na aanmelding van een workshop deze kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna worden er annulerings- en administratiekosten van € 30,- in rekening gebracht.
 2. Wanneer deelnemer annuleert tot 14 dagen voor aanvang van de workshop, dan is deze 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
 3. Wanneer deelnemer annuleert ná 14 dagen voor aanvang van de workshop, dan is deze het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, annulering bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de workshop. Een annulering is geldig als deze per e-mail geschiedt, waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.
 4. Judith Hendrix coaching voor vrouwen behoudt zich het recht om een geplande workshop te verzetten of te annuleren, indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst of bij onvoldoende aanmeldingen voor de workshop. Deelnemer ontvangt hiervan direct bericht en ontvangt tevens het tot dan toe betaalde bedrag, dan wel een gedeelte daarvan, terug. De overeenkomst is daarmee beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Wachtlijst

Is er op het moment waarop cliënt/deelnemer zich aanmeldt geen plaats, dan wordt, indien gewenst, cliënt/deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Cliënt/deelnemer krijgt hiervan bericht. Zodra er een plaats vrijkomt, benadert Judith Hendrix coaching voor vrouwen cliënt/deelnemer die bovenaan de wachtlijst staat als eerste.

Artikel 11 | Betalingsvoorwaarden

 1. Bij een coachtraject wordt tijdens het eerste gesprek een indicatie gemaakt van het aantal sessies dat nodig is voor de hulpvraag. Na afloop ontvangt de cliënt een factuur van het consult.
 2. Bij een workshop ontvangt deelnemer vooraf een factuur met daarop de kosten van de workshop. Het is enkel mogelijk om de workshop in één keer te betalen.
 3. Betaling van het factuurbedrag door cliënt/deelnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Betaling is mogelijk in zowel contanten als via overboeking op IBAN NL08 RABO 0332 7634 55 t.n.v. Judith Hendrix coaching voor vrouwen.
 4. Indien de factuur niet binnen de hiervoor genoemde termijn is betaald, zal Judith Hendrix coaching voor vrouwen een betalingsherinnering (ingebrekestelling) sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- administratiekosten aan cliënt/deelnemer in rekening gebracht. Voldoet cliënt/deelnemer na deze ingebrekestelling nog steeds niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Judith Hendrix coaching voor vrouwen gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel deze door derden te laten uitvoeren. Ook is cliënt/deelnemer vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van cliënt/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00. Bij betalingsachterstand is Judith Hendrix coaching voor vrouwen gerechtigd verdere consulten op te schorten totdat cliënt/deelnemer aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur, dient cliënt/deelnemer deze binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Judith Hendrix coaching voor vrouwen.

Artikel 12 | Opschortingsrecht

 1. Judith Hendrix coaching voor vrouwen is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt/deelnemer of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op cliënt/deelnemer door cliënt/deelnemer volledig zijn voldaan.
 2. Judith Hendrix coaching voor vrouwen is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt/deelnemer die is veroorzaakt door de opschorting dan wel vertraagde afhandeling van werkzaamheden.


Artikel 13 | Geheimhouding

 1. Zowel cliënt/deelnemer als Judith Hendrix coaching voor vrouwen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachsessies/workshops.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt/deelnemer als de samenleving, behoudt Judith Hendrix coaching voor vrouwen zich het recht de geheimhouding te doorbreken om de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Judith Hendrix coaching voor vrouwen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Judith Hendrix coaching voor vrouwen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Judith Hendrix coaching voor vrouwen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14 | Gegevens en informatieverstrekking

 1. Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht (zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses), dienen vooraf door cliënt/deelnemer aan Judith Hendrix coaching voor vrouwen te worden verstrekt.
 2. Judith Hendrix coaching voor vrouwen mag de door cliënt/deelnemer opgegeven (contact)gegevens als zodanig blijven beschouwen totdat schriftelijk nieuwe/andere (contact)gegevens zijn medegedeeld.
 3. Cliënt/deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.
 4. Judith Hendrix coaching voor vrouwen doet beperkt aan dossiervorming; d.w.z. een registratie van gegevens zoals vermeld op de behandelovereenkomst.

Artikel 15 | Aansprakelijkheid

1. Judith Hendrix coaching voor vrouwen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. Indien Judith Hendrix coaching voor vrouwen toch aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Judith Hendrix coaching voor vrouwen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt/deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachsessie/workshop. Cliënt/deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Artikel 16 | Klachtenprocedure

 1. Indien cliënt/deelnemer klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Judith Hendrix coaching voor vrouwen.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met cliënt/deelnemer, zal Judith Hendrix coaching voor vrouwen zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 3. Judith Hendrix Holistisch Levenscoach is volgens de Wkkgz aangesloten bij Klachtenportaal Zorg onder ID 9267, die werkt met een een onafhankelijke Klachtenregeling en Geschillencommissie. Mocht er behoefte zijn aan klachtenafhandeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kan de cliënt/deelnemer contact opnemen met de Klachtenportaal Zorg.

Artikel 17 | Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Judith Hendrix coaching voor vrouwen geen rechten ontlenen.

Artikel 18 | Intellectuele eigendom

 1. Judith Hendrix coaching voor vrouwen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt/deelnemer, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is cliënt/deelnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen coachingtools, workshopelementen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is cliënt/deelnemer verboden deze producten aan derden ter hand te stellen.


Artikel 19 | Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt/deelnemer en Judith Hendrix coaching voor vrouwen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval een der bepalingen uit deze algemene voorwaarden in rechte nietig verklaard wordt, dient zij te worden vervangen door een bepaling welke wel geoorloofd is en die zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling benaderd. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.


Artikel 20 | Eenzijdig wijzigingsbeding

 1. Judith Hendrix coaching voor vrouwen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met cliënt/deelnemer besproken.
 2. Judith Hendrix coaching voor vrouwen behoudt zich tevens het recht voor de Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen indien dit vanwege wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.

 Kapelstraat 5
5871 AD Broekhuizenvorst

 06 20580193

 info@judithhendrix.nl

Algemene Voorwaarden

Privacy Verklaring

Klachtenportaal Zorg ID 9267

Noteer hier je e-mailadres en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Judith Hendrix © 2019 All rights reserved

Door deze site te te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.  Ik wil graag meer informatie

Op mijn website maak ik enkel gebruik van technische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Jouw persoonlijke gegevens worden niet verspreid of openbaar gemaakt. E-mailmarketing via Mailchimp draagt eraan bij om mij dichter bij mijn doelgroep te brengen. Zo kan ik jou gericht van de informatie voorzien die je aanspreekt. Ik ben geen agressieve marketeer, maar een onderneemster met een missie: “Zoveel mogelijk mensen bereiken die baat kunnen hebben bij mijn diensten”. Vanzelfsprekend houd ik me daarbij aan de cookie- en privacywetgeving. Als je doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van jouw cookie-instellingen óf je klikt op "Ik ga akkoord", dan ga je akkoord met deze instellingen.

Sluiten